ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
29 ธ.ค. 60 ดิชมิลล์แจกนมนักเรียน (วันกีฬาสี)
18 พ.ย. 60 สอบธรรมมมางก้าวหน้า
09 พ.ย. 60 สอบธรรมะสนามหลวง
นายเฉลิม ฮะเจริญ
31 ต.ค. 60 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ครูสำอางค์ เจริญฤทธิ์  ณ มหาวิทยาลัย มหิดล
นางสำอางค์ เจริญฤทธิ์
30 ต.ค. 60 ประชุมครูอัตราจ้างและพนักงานจ้างงบประมาณอบจ.
อบจ.สมุทรสาคร บุคลากร
29 ต.ค. 60 ถึง 30 ต.ค. 60 อมรมหลักสูตร
ครูวิชาญ เกสิน ครูพงศ์เทพ ไชยเฉลิม  ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์
นายพงศ์เทพไชยเฉลิม นายวิชาญ เกสิน
24 ต.ค. 60 ถึง 26 ต.ค. 60 รับเสื้อพระทาน จิตอาสาเฉพาะกิจ
โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ธุรการ