ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
04 ต.ค. 60 ประชุมเชิงปฎิบัติการการใช้โปรแกรมและรายงานผลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
09 ต.ค. 60 ถึง 11 ต.ค. 60 เรียนธรรมศึกษาสนามหลวง
29 ต.ค. 60 ถึง 30 ต.ค. 60 อมรมหลักสูตร "โตไปไม่โกง" รุ่น 8/2560
ครูวิชาญ เกสิน ครูพงศ์เทพ ไชยเฉลิม  ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์
31 ต.ค. 60 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "รอบรู้โภชนาการเสริมสร้างทักษะปฐมพยาบาลสร้างความปลอดภัยเด็กไทย4.0"
ครูสำอางค์ เจริญฤทธิ์  ณ มหาวิทยาลัย มหิดล