ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายประเสริฐ โฆรัษเฐียร
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 16 กรกฎาคม 2481 ถึง 14 มิถุนายน 2486
ชื่อ-นามสกุล : นายว่าง เทียนมณี
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 7 กรกฎาคม 2486 ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2492
ชื่อ-นามสกุล : นายชาญ ศรีนิเวศน์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 14 พฤษภาคม 2492 ถึง 1 พฤษภาคม 2497
ชื่อ-นามสกุล : นายพักตร์ ศรีนิเวศน์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 6 พฤษภาคม 2497 ถึง 30 มีนาคม 2502
ชื่อ-นามสกุล : นายอารีย์ นุชดอนไผ่
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 31 มีนาคม 2502 ถึง 20 ธันวาคม 2508
ชื่อ-นามสกุล : นายอารีย์ นุชดอนไผ่
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 3 มีนาคม 2509 ถึง 31 ธันวาคม 2510
ชื่อ-นามสกุล : นายสวงษ์ อั๋นประเสริฐ
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 พฤศจิกายน 2510 ถึง 31 กรกฎาคม 2511
ชื่อ-นามสกุล : นายอารีย์ นุชดอนไผ่
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 สิงหาคม 2511 ถึง 17 มีนาคม 2516
ชื่อ-นามสกุล : นายอนันต์ ภูอุดม
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 18 มกราคม 2516 ถึง 8 ตุลาคม 2518
ชื่อ-นามสกุล : นายอารีย์ นุชดอนไผ่
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 9 ตุลาคม 2518 ถึง 11 พฤษภาคม 2523
ชื่อ-นามสกุล : นายเชื่อม ภู่ระหงษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 กรกฎาคม 2523 ถึง 30 กันยายน 2531
ชื่อ-นามสกุล : นายเกษม ปัญจมาลา
ตำแหน่ง : รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ตุลาคม 2531 ถึง 5 พฤษภาคม 2532
ชื่อ-นามสกุล : นายสมเกียรติ วรรณาสุนทรไชย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 6 พฤษภาคม 2532 ถึง 25 เมษายน 2534
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววาสนา เดชอุดม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 22 สิงหาคม 2534 ถึง 30 กันยายน 2541
ชื่อ-นามสกุล : นายสำเริง หลักมั่น
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ตุลาคม 2541 ถึง 30 กันยาน 2556
ชื่อ-นามสกุล : นายศักดิ์ณรงค์ บุญเรือง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ตุลาคม 2556 ถึง ปัจจุบัน