กลุ่มสาระพัฒนาผู้เรียน

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายอรรณพ ธรรมประเสริฐ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : พลศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
23/1ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2544-2548 ปริญญาตรี พลศึกษา วิชาโท นันทนาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2548 -2549 โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา(ตี่ตง) ครูโรงเรียนเอกชน
2550-2557 โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ครูอัตราจ้าง
2557-ปัจจุบัน โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ครู คศ.1
ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสรสังกัดอบจสมุทรสาคร หัวหน้าฝ่ายบุคลากร
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 วันที่ 30 31 สิงหาคม 1 กันยายนกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี 2561
2 กรีฑาจังหวัดสมุทรสาครมหาชัยเกมส์ 2560
3 กรีฑาจังหวัดสมุทรสาคร 2559