คณะผู้บริหาร

นายศักดิ์ณรงค์ บุญเรือง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
หัวหน้าคณะผู้บริหาร

นายสมชาย เจรจาปรีดี
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ

นางวัชโรธร โสภา
หัวหน้าฝ่ายบุคลากร

นางสาวปิยมาศ สิทธิเดช
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

นายวิชาญ เกสิน
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป