คณะผู้บริหาร

นายศักดิ์ณรงค์ บุญเรือง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
หัวหน้าคณะผู้บริหาร

นางอุสนีย์ รักขุมแก้ว
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ

นางวัชโรธร โสภา
หัวหน้าฝ่ายบุคลากร

นางพรรณภา เจษฎาลักษณ์
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

นายวิชาญ เกสิน
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป