คณะผู้บริหาร

นายศักดิ์ณรงค์ บุญเรือง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
หัวหน้าคณะผู้บริหาร

นางอุสนีย์ รักขุมแก้ว
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ

นายอรรณพ ธรรมประเสริฐ
หัวหน้าฝ่ายบุคลากร

นายเฉลิม ฮะเจริญ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นางพรรณภา เจษฎาลักษณ์
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ