คณะผู้บริหาร

นายศักดิ์ณรงค์ บุญเรือง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
หัวหน้าคณะผู้บริหาร

นางอุสนีย์ รักขุมแก้ว
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ

นางลำยอง รอดสมบรูณ์
หัวหน้าฝ่ายงบุดลากร

นายเฉลิม ฮะเจริญ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นางพรรณภา เจษฎาลักษณ์
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

นายอรรณนพ ธรรมประเสริฐ
หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน