ปฐมวัย

นางปราณี แว่นถิ่น
ครู คศ.2
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาว พัสวี บุญเรือง
ครู คศ.3

นางประไพ บรรณจิตร
ครู คศ.2

นางเบ็ญจพร พงษ์วิสุวรรณ์
ครู คศ.1

นางสาววีรญาภา เอมสะอาด
ครูอัตราจ้าง

นางสาวบุญส่ง เมฆชะอุ่ม
ครูอัตราจ้าง

นางสาวนงค์ลักษณ์ เทอดทัพพะนันต์
ครูอัตราจ้าง

นางสุจินดา เอกบุตร
ครูข้าราชการบำนาญ