ปฐมวัย

นางปราณี แว่นถิ่น
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาว พัสวี บุญเรือง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางประไพ บรรณจิตร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2

นางเบ็ญจพร พงษ์วิสุวรรณ์
ครู คศ.2

นางสาววีรญาภา เอมสะอาด
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/3

นางสาวบุญส่ง เมฆชะอุ่ม
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาวนงค์ลักษณ์ เทอดทัพพะนันต์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสุจินดา เอกบุตร
ครูข้าราชการบำนาญ