ปฐมวัย

นางปราณี แว่นถิ่น
ครู คศ.2
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาว พัสวี บุญเรือง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/0

นางประไพ บรรณจิตร
ครู คศ.2

นางเบ็ญจพร พงษ์วิสุวรรณ์
ครู คศ.1

นางสาววีรญาภา เอมสะอาด
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/3

นางสาวบุญส่ง เมฆชะอุ่ม
ครูอัตราจ้าง

นางสาวนงค์ลักษณ์ เทอดทัพพะนันต์
ครูอัตราจ้าง

นางสุจินดา เอกบุตร
ครูข้าราชการบำนาญ