กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวสุทิสา รอดธานี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางวิไลวรรณ ฮะเจริญ
ข้าราชการบำนาญ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นายณัฐวุฒิ สังข์ประไพ
ผู้ช่วยครู