กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวสุทิสา รอดธานี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายณัฐวุฒิ สังข์ประไพ
ผู้ช่วยครู

พิชญา
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1