กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางวิไลวรรณ ฮะเจริญ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวสุทิสา รอดธานี
ครู คศ.2

นายณัฐวุฒิ สังข์ประไพ
ผู้ช่วยครู