กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวสุทิสา รอดธานี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวปิยะมาศ สิทธิเดช
ครู คศ.2

นางวัชโรธร โสภา
ครู คศ.2

นายณัฐวุฒิ สังข์ประไพ
ผู้ช่วยครู

นางสาวพิชญา รุ่งเรือง
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางฉัตรคำภรณ์ ทองนพคุณ
ครูอัตราจ้าง