กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางเพียงพร ทองคำ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางวิไลวรรณ ฮะเจริญ
ครู คศ.3