กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสำอางค์ เจริญฤทธิ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายกรกช คชรัตน์
ผู้ช่วยครู