กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสำอางค์ เจริญฤทธิ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นายกรกช คชรัตน์
ผู้ช่วยครู