กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสำอางค์ เจริญฤทธิ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวไพรัตน์ ภิรมย์ศรี
ครู คศ.3

นางสาวจรรยา เรืองทิพย์
ครู คศ.3

นายกรกช คชรัตน์
ผู้ช่วยครู

นายจักกาย สลักคำ
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาววารุณี สว่างแสง
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1