กลุ่มสาระพัฒนาผู้เรียน

นายชัยอเดช
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระพัฒนาผู้เรียน