ครูประจำสายชั้นป.1

นางสาวโสภา เถื่อนใหญ่
ครู คศ.3
หัวหน้าครูประจำสายชั้นป.1

นางสาวสุจิตรา ทัดทอง

นางสาวจรรยา เรืองทิพย์
ครู คศ.1