ครูประจำสายชั้นป.2

นางสาวไพรัตน์ ภิรมย์ศรี
ครู คศ.3
หัวหน้าครูประจำสายชั้นป.2

นางลาวรรณ แตงวงษ์
ครูผู้ช่วย

นางสาววัชโรธร โสภา
ครูผู้ช่วย