ครูประจำสายชั้นป.2

นางวัชโรธร โสภา
ครู คศ.1
หัวหน้าครูประจำสายชั้นป.2

นางสาวไพรัตน์ ภิรมย์ศรี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางลาวรรณ แตงวงษ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2