ครูประจำสายชั้นป.2

นางวัชโรธร โสภา
ครู คศ.1
หัวหน้าครูประจำสายชั้นป.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวไพรัตน์ ภิรมย์ศรี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1