ครูประจำสายชั้นป.2

นางวัชโรธร โสภา
ครู คศ.1
หัวหน้าครูประจำสายชั้นป.2

นางสาวไพรัตน์ ภิรมย์ศรี
ครู คศ.3

นางลาวรรณ แตงวงษ์
ครู คศ.1

นางฉัตรคำภรณ์ ทองนพคุณ
ครูข้าราชการบำนาญ