ครูประจำสายชั้นป.3

นางแววตา แสงอรุณ
ครู คศ.3
หัวหน้าครูประจำสายชั้นป.3

นางลำยอง รอดสมบูรณ์
ครู คศ.3

นางสาวสุทิสา รอดธานี
ครู คศ.2