ครูประจำสายชั้นป.3

นางแววตา แสงอรุณ
ครู คศ.3
หัวหน้าครูประจำสายชั้นป.3

นางลำยอง รอดสมบูรณ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวสุทิสา รอดธานี
ครู คศ.2