ครูประจำสายชั้นป.4

นางสาวบังเอิญ คำกลั่น
ครู คศ.3
หัวหน้าครูประจำสายชั้นป.4

นางกมลวรรณ จึงคงอนันต์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/0

นายวิชาญ เกสิน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3