ครูประจำสายชั้นป.4

นายชัยอเดช เลิศนพรัตน์วงศ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางจิราภรณ์ ขุมทอง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวปิยะมาศ สิทธิเดช
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4