ครูประจำสายชั้นป.4

นางสาวบังเอิญ คำกลั่น
ครู คศ.3
หัวหน้าครูประจำสายชั้นป.4

นายชัยอเดช เลิศนพรัตน์วงศ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางจิราภรณ์ ขุมทอง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3