ครูประจำสายชั้นป.5

นางอุสนีย์ รักขุนแก้ว
ครู คศ.3
หัวหน้าครูประจำสายชั้นป.5
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นายกรกช คชรัตน์
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นายณัฐวุฒิ สังข์ประไพ
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3