ครูประจำสายชั้นป.5

นางอุสนีย์ รักขุนแก้ว
ครู คศ.3
หัวหน้าครูประจำสายชั้นป.5

นายเฉลิม ฮะเจริญ
ครู คศ.3
หัวหน้าครูประจำสายชั้นป.5

นางสาวปิยะมาศ สิทธิเดช
ครู คศ.2

นายกรกช คชรัตน์
ครูอัตราจ้าง