ครูประจำสายชั้นป.6

นางสำอางค์ เจริญฤทธิ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวสุทิสา รอดธานี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวจันทิมา ทองดี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3