ครูประจำสายชั้นป.6

นางวิไลวรรณ ฮะเจริญ
ครู คศ.3
หัวหน้าครูประจำสายชั้นป.6

นางพรรณนภา อิงพงษ์พันธ์
ครู คศ.3

นางสำอางค์ เจริญฤทธิ์
ครู คศ.1
หัวหน้าครูประจำสายชั้นป.6