ครูประจำสายชั้นป.6

นางวิไลวรรณ ฮะเจริญ
ข้าราชการบำนาญ
หัวหน้าครูประจำสายชั้นป.6

นางสาวจันทิมา ทองดี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสำอางค์ เจริญฤทธิ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวปิยะมาศ สิทธิเดช
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4