เจ้าหน้าที่

นางกริษฐา ไชยเฉลิม
ผช.จนท.การเงินและบัญชี

นางสาวจิตติมา สายทองคำ
ผช.จนท.การเงินและบัญชี

นางสุจิตรา ทัดทอง
ผช.จนท.ธุรการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/3

นางสาวสุธาทิพย์ เล็กทองดี
ผช.จพง.การเงินและบัญชี

นางสาวเกศกนก เทียมศรีรัชนีกร
ผช.จพง.การเงินและบัญชี