ครูประจำสายชั้นอนุบาล 1

นางสาวนงค์ลักษณ์ เทอดทัพพะนันท์
ครูพี่เลี้ยง

นางสาวบุญส่ง เมฆชะอุ่ม
ครูพี่เลี้ยง

นางสุจิตรา ทัดทอง
ผช.จนท.ธุรการ

นางสาววีรญาภา เอมสะอาด
ครูพี่เลี้ยง