ครูประจำสายชั้นอนุบาล 2

นางสาวพัสวี บุญเรือง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางเบ็ญจพร พงษ์วิสุวรรณ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/4