ครูประจำสายชั้นอนุบาล 2

นางสาวพัสวี บุญเรือง
ครู คศ.2

นางสุภาวดี โสพุฒอ่อน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3

นางเบ็ญจพร พงษ์วิสุวรรณ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/4