ครูประจำสายชั้นอนุบาล 2

นางสาวพัสวี บุญเรือง
ครู คศ.2

นางฉัตรคำภรณ์ ทองนพคุณ
ครูพี่เลี้ยง

นางสุภาวดี โสพุฒอ่อน
ผู้ช่วยครู

นางเบ็ญจพร พงษ์วิสุวรรณ์
ครู คศ.2