ครูประจำสายชั้นอนุบาล 2

นางสาวพัสวี บุญเรือง
ครู คศ.2

นางสุภาวดี โสพุฒอ่อน
ครู คศ.1

นางเบ็ญจพร พงษ์วิสุวรรณ์
ครู คศ.1