ครูประจำสายชั้นอนุบาล 3

นางสุจินดา เอกบุตร
ครู คศ.2

นางปราณี แว่นถิน
ครู คศ.1

นางประไพ บรรณจิตร
ครู คศ.1