ครูประจำสายชั้นอนุบาล 3

นางปราณี แว่นถิน
ครู คศ.2

นางประไพ บรรณจิตร
ครู คศ.2

นางสุจินดา เอกบุตร
ครูข้าราชการบำนาญ