ครูประจำสายชั้นอนุบาล 3

นางปราณี แว่นถิน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางประไพ บรรณจิตร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3

นางสุจินดา เอกบุตร
ครูข้าราชการบำนาญ
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1