กลุ่มสาระฯดนตรี นาฏศิลป์

นางกมลวรรณ จึงคงอนันต์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯดนตรี นาฏศิลป์

นายเศษฐนันท์ ปานแย้ม