กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายประยุทธ บุญเรือง
ผู้ช่วยครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์