กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางมารศรี นุชดอนไผ่
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายประยุทธ บุญเรือง
ผู้ช่วยครู

นายปิติพงศ์ ฮะเจริญ