กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายวิชาญ เกสิน
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางลาวรรณ แตงวงษ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2