กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายวิชาญ เกสิน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายเฉลิม ฮะเจริญ
ข้าราชการบำนาญ