กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายวิชาญ เกสิน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายเฉลิม ฮะเจริญ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2