กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายพงศ์เทพ ไชยเฉลิม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ