กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายพงศ์เทพ ไชยเฉลิม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอรรณพ ธรรมประเสริฐ
ครู คศ.1

นายชำนาญ อยู่ประเสริฐ
ผู้ช่วยครู