กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายพงศ์เทพ ไชยเฉลิม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอรรณนพ ธรรมประเสริฐ
ผู้ช่วยครู

นายชำนาญ อยู่ประเสริฐ
ผู้ช่วยครู