กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายพงศ์เทพ ไชยเฉลิม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอรรณพ ธรรมประเสริฐ
ครู คศ.1

นายชำนาญ อยู่ประเสริฐ
ครูอัตราจ้าง

นายทศพล เกิดอนันต์
ครูอัตราจ้าง