กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางกมลวรรณ จึงคงอนันต์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายเศรษฐนันท์ ปานแย้ม
ครู คศ.2

นางสาวจรรยา เรืองทิพย์
ครู คศ.2