กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางวัชโรธร โสภา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายสมชาย เจรจาปรีดี
ครู คศ.2