กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางวัชโรธร โสภา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ