กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายสมชาย เจรจาปรีดี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวชนันพัฒน์ รุธิรบริสุทธิ์
ครู คศ.2

นางวัชโรธร โสภา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3