กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวจันทิมา ทองดี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางพรรณนภา อิงพงษ์พันธ์
ครู คศ.3

นางอุสนีย์ รักขุมแก้ว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางจิราภรณ์ ขุมทอง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวกาญจนา ปานเนียม
ครูผู้ช่วย

นางสาววงเกศพัฒน์ ทองนพคุณ
ผู้ช่วยครู