กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวจันทิมา ทองดี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางพรรณนภา อิงพงษ์พันธ์
ครู คศ.3

นางอุสนีย์ รักขุมแก้ว
ครู คศ.3