กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางพรรณนภา อิงพงษ์พันธ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางอุสนีย์ รักขุมแก้ว
ครู คศ.3

นางสาวสุทิสา รอดธานี
ครู คศ.1

นางสาวจันทิมา ทองดี
ครู คศ.2