คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : ท่านเจ้าคุณพระมงคลพัฒนาภรณ์
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : นายวิไลย์ บุญเรือง
ตำแหน่ง : รองประธาน
ชื่อ-นามสกุล : นายประดิษฐ์ องอาจ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววรรณา สุพิริยพฤนท์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมชาย เอกพงษ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางพรรณนภา เจษฎาลักษณ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายอนันต์ แช่มช้อย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายฐิติพงษ์ เตละวาณิชย์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมบัติ เทอดทัพพะนันท์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายวิรัช ลิมปนวิสุทธิ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายศักดิ์ชัย ตั้งวิทย์โมไนย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายชลอ เกิดปั้น
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญชู ปานสุวรรณ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายวิบูลย์ น้ำชัยศรี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายศักดิ์ณรงค์ บุญเรือง
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ