คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : พระครูสาครพิพัฒนาภรณ์
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : นายวิไลย์ บุญเรือง
ตำแหน่ง : รองประธาน
ชื่อ-นามสกุล : นางอุดม รุ่งเรือง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายประชุม พงษ์ธีระ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมบัติ เทอดทัพพะนันท์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายอำนาจ ดาวอยู่
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววรรณา สุพิริยพฤนท์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายเฉลิม ฮะเจริญ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายธเนศ รัชนีกร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสุชาติ โฉมทัพ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมชาย เอกพงษ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางอัจฉรา ศรีเพ็ชร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายอัฐวุฒิ ศรีเมืองพรม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมศักดิ์ กอประเสริฐสุด
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายศักดิ์ณรงค์ บุญเรือง
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ