ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

ชื่อโรงเรียน
ที่ตั้ง ต. อ. จ.
โทรศัพท์
โทรสาร
ชื่อเว็บไซต์ https://wsr.ac.th
เขตพื้นที่การศึกษา เขต
สังกัด
กระทรวงต้นสังกัด
วันเดือนปีก่อตั้ง  543
เปิดสอนตั้งแต่ชั้น -
จำนวนนักเรียนชาย 0
จำนวนนักเรียนหญิง 0
จำนวนนักเรียนทั้งหมด 0
จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา
ชื่อผู้อำนวยการ