ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

ชื่อโรงเรียน โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร
ที่ตั้ง 17 หมู่ 2 ต.ยกกระบัตร อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
โทรศัพท์ 034-481232
โทรสาร
ชื่อเว็บไซต์ https://wsr.ac.th
เขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสมุทรสาคร เขต 1
สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
กระทรวงต้นสังกัด กระทรวงมหาดไทย
วันเดือนปีก่อตั้ง  561
เปิดสอนตั้งแต่ชั้น อ.1 - ป.6
จำนวนนักเรียนชาย 375
จำนวนนักเรียนหญิง 316
จำนวนนักเรียนทั้งหมด 691
จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 35
ชื่อผู้อำนวยการ นายศักดิ์ณรงค์ บุญเรือง