ปฐมวัย

นางสาวปราณี ทองบุญมี
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( หัวหน้ากลุ่มสาระ )
นางสาวพัสวี บุญเรือง
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
นางประไพ บรรณจิตร
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
นางสาวรุ่งนภา ปานมัจฉา
ครู (คศ.1)
นางสุจินดา เอกบุตร
ผู้ช่วยครู
นางนงค์ลักษณ์ เทอดทัพพะนันต์
ผู้ช่วยครู
นางสุจิตรา ทัดทอง
ผู้ช่วยครู
นางสาวเบ็ญจมาภรณ์ นาคราชนิยม
ผู้ช่วยครู
นางสาวเปรมฤทัย อวยชัย
ผู้ช่วยครู