กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

นางสำอางค์ เจริญฤทธิ์
ครู (คศ.1)
( หัวหน้ากลุ่มสาระ )
นางสาวจรรยา เรืองทิพย์
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
นายกชกร คชรัตน์
ผู้ช่วยครู
นางสาววารุณี สว่างแสน
ผู้ช่วยครู
นายจักกาย สลักคำ
ผู้ช่วยครู