กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวพัชราวลี บุญยศวรสวัสดิ์
ครู (คศ.1)
( หัวหน้ากลุ่มสาระ )
นายปิติพงศ์ ฮะเจริญ
ครู (คศ.1)
นายประยุทธ บุญเรือง
ผู้ช่วยครู
นางสาวสุดารัตน์ ปิ่นทอง
ผู้ช่วยครู