กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

นางสาวกาญจนา ปานเนียม
ครู (คศ.1)
( หัวหน้ากลุ่มสาระ )
นางพรรณนภา เจษฎาลักษณ์
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
นางจิราภรณ์ ขุนทอง
ครู (คศ.1)
นางพิมพ์อภิญญา อ้นอินทร์
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
นางสาววงศ์เกศพัฒน์ ทองนพคุณ
ผู้ช่วยครู