กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

นางสาวสุทิสา รอดธานี
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย )
นางฉัตรคำภรณ์ ทองนพคุณ
ครู
นางสาวพิชญา รุ่งเรือง
ผู้ช่วยครู
นางวัชโรธร โสภา
ครูชำนาญการ (คศ.2)
นางสาวปิยะมาศ สิทธิเดช
ครูชำนาญการ (คศ.2)
นายณัฐวุฒิ สังข์ประไพ
ผู้ช่วยครู