กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

นางสาวสุทิสา รอดธานี
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( หัวหน้ากลุ่มสาระ )
นางวัชโรธร โสภา
ครูชำนาญการ (คศ.2)
นายณัฐวุฒิ สังข์ประไพ
ผู้ช่วยครู
นางสาวปารียา พึ่งบ้านเกาะ
ผู้ช่วยครู