ครูประจำสายชั้นอนุบาล 1

นางประไพ บรรณจิตร
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูที่ปรึกษาชั้นอนุบาล 1/1 )
นางสุจินดา เอกบุตร
ผู้ช่วยครู
( ครูที่ปรึกษาชั้นอนุบาล 1/2 )
นางสุจิตรา ทัดทอง
ผู้ช่วยครู
( ครูที่ปรึกษาชั้นอนุบาล 1/3 )