ครูประจำสายชั้นอนุบาล 2

นางสาวปราณี ทองบุญมี
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูที่ปรึกษาชั้นอนุบาล 2/1 )
นางสาวรุ่งนภา ปานมัจฉา
ครู (คศ.1)
( ครูที่ปรึกษาชั้นอนุบาล 2/2 )
นางนงค์ลักษณ์ เทอดทัพพะนันต์
ผู้ช่วยครู
( ครูที่ปรึกษาชั้นอนุบาล 2/3 )