ครูประจำสายชั้นอนุบาล 3

นางสาวพัสวี บุญเรือง
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูที่ปรึกษาชั้นอนุบาล 3/1 )
นางสาวเปรมฤทัย อวยชัย
ผู้ช่วยครู
( ครูที่ปรึกษาชั้นอนุบาล 3/2 )
นางสาวเบ็ญจมาภรณ์ นาคราชนิยม
ผู้ช่วยครู
( ครูที่ปรึกษาชั้นอนุบาล 3/3 )