ครูประจำสายชั้น ป.1

นางสาวปารียา พึ่งบ้านเกาะ
ผู้ช่วยครู
( ครูที่ปรึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ป.1/1 )
นางสาวจรรยา เรืองทิพย์
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูที่ปรึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ป.1/2 )
นางเบ็ญจพร พงษ์วิสุวรรณ์
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูที่ปรึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ป.1/3 )