ครูประจำสายชั้น ป.2

นางลาวรรณ แตงวงษ์
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูที่ปรึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ป.2/1 )
นางวัชโรธร โสภา
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูที่ปรึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ป.2/2 )
นางสาวสรารัตน์ แซ่โง้ว
ครู (คศ.1)
( ครูที่ปรึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ป.2/3 )