ครูประจำสายชั้น ป.3

นางสำอางค์ เจริญฤทธิ์
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูที่ปรึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ป.3/1 )
นางสาวปิยธิดา สุปัตติ
ครู (คศ.1)
( ครูที่ปรึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ป.3/2 )
นางสาวพัชราวลี บุณยศรีสวัสดิ์
ครู (คศ.1)
( ครูที่ปรึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ป.3/3 )