ครูประจำสายชั้น ป.4

นางจิราภรณ์ ขุมทอง
ครู (คศ.1)
( ครูที่ปรึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ป.4/1 )
นายจักกาย สลักคำ
ผู้ช่วยครู
( ครูที่ปรึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ป.4/2 )
นางผ่องพรรณ พุฒนาค
ผู้ช่วยครู
( ครูที่ปรึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ป.4/3 )