ครูประจำสายชั้น ป.5

นางพรรณนภา เจษฎาลักษณ์
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูที่ปรึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ป.5/1 )
นายกรกช คชรัตน์
ผู้ช่วยครู
( ครูที่ปรึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ป.5/2 )
นายณัฐวุฒิ อริยคุณ
ผู้ช่วยครู
( ครูที่ปรึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ป.5/3 )