ครูประจำสายชั้น ป.6

นางสาววารุณี สว่างแสน
ผู้ช่วยครู
( ครูที่ปรึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ป.6/1 )
นางสาวสุทิสา รอดธานี
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูที่ปรึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ป.6/2 )
นางสาวกาญจนา ปานเนียม
ครู (คศ.1)
( ครูที่ปรึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ป.6/3 )