บุคลาการทางการศึกษา

นางกริษฐา ไชยเฉลิม
บุคลากรสนับสนุนการสอน
( ธุรการ )
นางสาวจิตติมา เกษตรสิน
บุคลากรสนับสนุนการสอน
( ธุรการ )
นางสาวเกศกนก ...
บุคลากรสนับสนุนการสอน
( ธุรการ )
นางสาวบี ...
บุคลากรสนับสนุนการสอน
( ธุรการ )
นางเล็ก ...
นักการภารโรง
( แม่บ้าน )
นายยาม ..
นักการภารโรง
นายคณิศร เผ่าผาง
บุคลากรสนับสนุนการสอน
( คนขับรถ )